informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


HOSPITAČNÍ  PRAXE VE SPORTU

Hospitační praxe představují kombinaci opakovaných kolektivních návštěv tělovýchovných a sportovních aktivit s následnými rozbory - semináři, věnovanými prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení našich studentů z pozice žáka, sportovce, cvičence, studenta, - tedy jedince, který je v tréninkovém procesu řízen, do pozice učitele, cvičitele, trenéra, tedy jedince, který tréninkový proces řídí.
            Cílem hospitační praxe v tělovýchově je seznámit studenty s různými formami tělovýchovného procesu na úrovni výkonnostního či vrcholového sportu, spolkové tělovýchovy a tělovýchovných služeb (fitcentra, soukromé sportovní školy či akademie apod.). V oblasti sledování sportovního tréninku studenti postupují od projektu, jeho obhajoby, přes sběr dat, jejich hodnocení, až po zpracování závěrů z řady sledování a jejich obhajobu na semináři.

            Další úkoly čekají studenty v oblasti sledování a posuzovaní kvality tělovýchovných služeb.

Zápočtové požadavky:

1. Aktivní účast na seminářích a hospitacích (tolerovány jsou max. dvě absence).

2. Odevzdání projektu a seminární práce ke sledované a hodnocené tématice v požadovaných termínech.

3. Pravidelné odevzdání zpracovaných hospitačních záznamů (vždy v pondělí do 12,30 hod).

4. Odevzdání seminární práce k problematice fitness nebo wellness zařízení.

Zápočtové termíny: 17. 1. 2020 - řádný termín, do 31. 1. 2019 - I. opravný termín, do 14. 2. 2019 - II. opravný termín.

Konzultační hodiny, kontakty:
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.:
pondělí  12,00-13,00 hod., místnost H212, email@jirisuchy.cz, www.jirisuchy.cz
Mgr. Tomáš Korbelář:
konzultace po předchozí e-mailové dohodě, místnost H216, tomas.korbelar@seznam.cz

Ms. Petra Hynčicová: konzultace po předchozí e-mailové dohodě, místnost H216, pehy1700@colorado.edu

 

Vyhláška pro studenty III. ročníku TVS bc. kombinovaného studia:

Hospitační praxe ve sportu

 

Součástí studijních požadavků III. ročníku oboru TVS bc. kombinované studium je absolvování odborné praxe ve sportovních klubech, nebo tělovýchovných zařízeních.

            Požadavky hospitační praxe ve sportu jsou v souladu se skripty TILINGER, P. a kol.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014 pro kombinované studium upraveny následujícím způsobem:

1.        zvolte si jedno z témat uvedených ve skriptech (str. 11 – 16)

2.        vypracujte projekt sledování

3.        individuálně absolvujte 6 hospitací různých sportovních odvětví (doporučuji zvolit si tréninkové jednotky různé výkonnosti, věku i pohlaví)

4.        z každé hospitace zpracujte hospitační záznam na předepsaný formulář (skripta str. 83) a dále „speciální“ dle Vámi zvoleného tématu

5.        výstupy ze sledování zpracujte do seminární práce v souladu s pokyny ve skriptech (str. 11 – 17)

6.        absolvujte návštěvu jednoho fitness nebo wellness centra

7.        zpracujte seminární práci k problematice fitness nebo wellness centra na jedno z témat uvedených na straně 18, rozsah seminární práce 1 až 3 strany A4

8.        všechny výše uvedené dokumenty odevzdejte nejpozději do konce zimního zkouškového období (tzn. do 14. února 2020) výhradně v tištěné formě na sekretariát KPPD (pí. Sloupová, tel.: 22017 2062

  Zápočtové termíny: 17. 1. 2020 - řádný termín, do 31. 1. 2019 - I. opravný termín, do 14. 2. 2019 - II. opravný termín.

 

Tématické okruhy pro seminární práci hodnocení tréninkového procesu

1)     Zátěžové podněty, míra specifičnosti
a)
   Charakteristika jednotlivých cvičení dle míry specifičnosti – cvičení všeobecně rozvíjející, speciálně rozvíjející a závodní
b)
   Hodnoty srdeční frekvence (SF) z hlediska jednotlivých projevů míry specifičnosti
c)
   Struktura tréninkové jednotky (TJ) z hlediska míry specifičnosti

2)     Charakteristika průběhu srdeční frekvence (SF)
a)
    Hodnoty SF v průběhu TJ s využitím sporttesteru
b)
    Dynamika SF v jednotlivých cvičeních – souvislá, střídavá, intervalová
c)
    SF v průběhu zatížení a zotavení (maxima, minima)
d)
    Struktura TJ z hlediska SF

3)     Kondiční trénink – zaměření na oblast silových schopností
a)
    Stimulace jednotlivých druhů silových schopností – maximální, rychlá a výbušná síla, vytrvalá síla
b)
    Charakteristika metodotvorných komponent v jednotlivých silových cvičeních
c)
    Užití metod stimulace silových schopností
d)
    Prostředky stimulace silových schopností
e)
    Sociálně interakční formy stimulace silových schopností
f)
      Stimulace silových schopností z hlediska struktury TJ

4)     Kondiční trénink – zaměření na oblast rychlostních schopností
a)
    Stimulace jednotlivých druhů rychlostních schopností – rozvoj rychlosti reakce a rychlosti jednotlivého pohybu, rozvoj rychlosti komplexního pohybového projevu
b)
     Charakteristika parametrů zatížení v jednotlivých rychlostních cvičeních
c)
      Užití metod stimulace rychlostních schopností
d)
     Prostředky stimulace rychlostních schopností
e)
     Sociálně interakční formy stimulace rychlostních schopností
f)
       Stimulace rychlostních schopností z hlediska struktury TJ

5)     Kondiční trénink – zaměření na oblast vytrvalostních schopností
a)
     Stimulace jednotlivých druhů vytrvalostních schopností –  rozvoj aerobní vytrvalosti rozvoj anaerobní vytrvalosti
b)
     Carakteristika parametrů zatížení v jednotlivých vytrvalostních cvičeních
c)
      Užití metod stimulace vytrvalostních schopností
d)
      Prostředky stimulace vytrvalostních schopností
e)
      Sociálně interakční formy stimulace vytrvalostních schopností
f)
       Stimulace vytrvalostních schopností z hlediska struktury TJ

6)     Kondiční trénink – zaměření na oblast koordinačních schopností
a)
      Stimulace jednotlivých druhů koordinačních schopností –  rozvoj nespecifické obratnosti, rozvoj specifické obratnosti
b)
      Zaměření na jednotlivé projevy koordinačních schopností (rovnováha, kinesteticko diferenciační, rytmus ap.)
c)
      Užití jednotlivých zásad stimulace koordinačních schopností
d)
      Prostředky stimulace koordinačních schopností
e)
      Sociálně interakční formy stimulace koordinačních schopností
f)
        Stimulace koordinačních schopností z hlediska struktury TJ

7)     Kondiční trénink – pohyblivost
a)
      Zaměření užití cviků pro stimulaci pohyblivosti -  průpravné formy pohyblivosti, rozvojové formy pohyblivosti (speciální metody)
b)
      Užití jednotlivých metod stimulace pohyblivosti
c)
      Prostředky stimulace pohyblivosti
d)
      Sociálně interakční formy stimulace pohyblivosti
e)
      Stimulace koordinačních schopností z hlediska struktury TJ
f)
        Užití vyrovnávacích a relaxačních cvičení

8)     Technická složka tréninku
a)
      Cvičení z hlediska fází nácviku pohybových dovedností
b)
      Užité metody pro technickou přípravu - metody celek – část, koncentrace – disperse a manipulace se zatížením
c)
      Technická příprava z hlediska struktury TJ

9)     Prostředky a formy zotavení
a)
      Užité prostředky zotavení
b)
      Podíl zotavných procesů v průběhu TJ
c)
      Dynamika průběhu SF v době zotavení

10)  Struktura tréninkové jednotky
a)
      Poměrové zastoupení jednotlivých částí tréninkové jednotky z hlediska obsahu
b)
      Skladby cvičení v tréninkové jednotce (z hlediska CNS, energetických zdrojů a míry specifičnosti)
c)
      Sociálně interakční formy v TJ (hromadná, skupinová, individuální, jiná)
d)
      Psychické zatížení v TJ (emoční, kognitivní, volní)
e)
      Dynamika SF z hlediska struktury TJ

11)  Typologie trenéra
a)
      Role trenéra
b)
      Osobnost trenéra (typologický přístup)

12)  Motivace sportovců
a)
      Vnější a vnitřní motivace
b)
      Konflikty, frustrace, stres

13)  Verbální komunikace trenér – sportovec
a)
      Struktura komunikace (příkazová, informativní, motivační ap. struktura)
b)
      Frekvence a rozsah komunikace
c)
      Reakce sportovců na komunikaci (pozitivní, negativní, neutrální, bez reakce)
d)
      Směřování komunikace (jedinec, skupina, družstvo)

14)  Nonverbální komunikace trenér – sportovec
a)
      Struktura komunikace
b)
      Frekvence a rozsah komunikace
c)
      Reakce sportovců na komunikaci (pozitivní, negativní, neutrální, bez reakce)
d)
      Směřování komunikace (jedinec, skupina, družstvo)

15)  Diferenciace tréninku z hlediska věku, výkonnosti a specializace sportovců
a)
      Struktura TJ z hlediska diferenciace
b)
      Diferenciace z hlediska formálních a neformálních skupin
c)
      Diferenciace z hlediska věku, výkonnosti či pohlaví sportovců
d)
      Diferenciace z hlediska specializace sportovců

Tématické okruhy pro seminární práci zaměřenou na oblast tělovýchovných služeb

1. Výstavba welness a fitness provozovny

a) Projekt budovy nového wellness (fitness) centra

b) Analýza služeb a vybavení Vámi vybraného/navštíveného wellness (fitness) centra (vyjma posilovny)

c) Analýza vybavení posilovny Vámi vybraného/navštíveného wellness (fitness) centra

d) Možnosti a nabídka wellness služeb

e) Právní a hygienické předpisy, bezpečnost

2. Provoz

a) Péče o cvičitele a ostatní zaměstnance (skladba hodin, benefity atd.)

b) Vstupné, věrnostní programy

c) Návštěvnost

3. Aktivity v areálu welness a fitness provozovny

a) Využití prostor pro konkrétní výkonnostní sport (trénink)

b) Typy společných cvičení

c) Doplňková nabídka služeb (kadeřnictví, kosmetika atd.)

d) Doplňkový prodej (doplňky stravy, nápoje, občerstvení)

e) Péče o předškolní a mladší školní děti

4. Aktivity mimo provozovnu

a) Dlouhodobá péče o klienty

b) Kondiční a relaxační pobyty (mimo areál provozovny)

c) Tematické programy a soutěže pro klienty

5. Marketink

a) Marketink

b) Oživovací marketink

c) Studie návratnosti

d) Technické otázky provozu

 

Pozn.: při zpracování seminární práce nezapomínejte na formální náležitosti, včetně přehledu použité literatury; písmo: Times New Roman 12, řádkování 1,5. Doporučuji prostudovat osnovu pro zpracování odborného textu (Tilinger, P. a kol. Pedagogické a odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2009) a dále ukázky zpracování seminárních prací

 

Hlavní doporučená literatura

TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014.

 

Vyhláška pro studenty III. ročníku TVS bc. kombinovaného studia:

Odborná praxe ve sportu II.

(PPPD033)

 

Součástí studijních požadavků III. ročníku oboru TVS bc. kombinované studium je absolvování odborné praxe (v tělovýchově) II.

 

Požadavky odborné praxe I. jsou v souladu se skripty TILINGER, P. a kol.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014 pro kombinované studium upraveny následujícím způsobem:

1.        podat nejpozději do konce listopadu (vždy však před nástupem na praxi) přihlášku na tuto praxi (příloha č. 13 a 14 skript) a stručný motivační dopis,

2.        zpracovat rámcový tréninkový plán pro Vámi vedenou tréninkovou skupinu,

3.        na úvod praxe absolvovat 4 až 8 náslechů na trénincích skupiny, kterou budete trénovat,

4.        pod vedením zkušeného trenéra vést 40 hodin (á 45 min.) tréninku,

5.        na každou tréninkovou jednotku zpracovat přípravu na předepsaný formulář (příloha č. 12 skript),

6.        po ukončení praxe odevzdat denní záznam (příloha č. 15 skript), nebo tréninkový deník a hodnocení studenta (příloha č. 16 skript),

7.        dokumenty uvedené v bodech 2 až 6 odevzdejte nejpozději do 31. března 20120 na sekretariát KPPD (pí. Sloupová, tel.: 22017 2062).

 

V případě jakýchkoliv nejasností mne kontaktujte v konzultačních hodinách (pondělí 12:00 – 13:00 hod.), případně e-mailem (email@jirisuchy.cz).

 

Podrobné pokyny pro odbornou praxi II. jsou uvedeny ve skriptech: TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014. V této publikaci jsou rovněž nezbytné materiály k dokumentaci a hodnocení praxe.

Uvedené podmínky platí pro směr studia „obecný“ bakalář. V případě, že jste si vybrali některý ze směrů studia, pak pro přesné požadavky kontaktujte garanta Vašeho směru.

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. července 2020 webmaster