informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

SEMINÁŘ HOSPITAČNÍ PRAXE VE ŠKOLE

Hospitační praxe představují kombinaci opakovaných kolektivních návštěv školských zařízení s následnými rozbory - semináři, věnovanými prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení našich studentů z pozice žáka do pozice učitele. Cílem hospitační praxe v je seznámit studenty s různými formami výchovného procesu ve školství.

Nároky na seminární práci jsou obdobné jako u hospitačních praxí ve sportu

 

TÉMATICKÉ OKRUHY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŠKOLNÍ tělesné výchovy   

1.     Učitel – osobnost učitele TV

2.     Učitelské výukové styly

3.     Tematický plán, příprava na hodinu, stavba vyučovací hodiny

4.     Individualizace výuky

5.     Verbální komunikační prostředky

6.     Nonverbální komunikační prostředky

7.     Problematika hodnocení a známkování v TV

8.     Bezpečnost v hodinách TV (případně sportovních kurzů)

9.     Psychické zatížení učitele

10.  Rozdíly mezi děvčaty a chlapci

11.  Fenomén uvolňování z výuky TV

12.  Učivo - vztah reálná výuka, ŠVP, RVP

13.  Učivo a účast na různých sportovních kláních

14.  Chronometráž, časové zatížení žáka

15.  Pedagogická dokumentace v papírové podobě

16.  Pedagogická dokumentace v elektronické formě

17.  Kázeň v hodině TV (i mimo ni)

18.  Šikana v TV a sportu

19.  Pohybově úspěšný žák

20.  Pohybově neúspěšný žák

21.  Prostorové a materiální podmínky pro výuku TV

22.  Motivace žáků, učitele

23.  Zájem a oblíbenost výuky TV

24.  Zatížení žáka - srdeční frekvence

25.  Rozvoj rychlostních schopností

26.  Rozvoj silových schopností

27.  Rozvoj rychlostních schopností

28.  Rozvoj koordinačních schopností

29.  Rozvoj flexibility

30.  Zdravotní TV

31.  Vadné držení těla

32.  Obezita a nadváha žáků

33.  Formy inkluze v TV, včetně asistenta pedagoga

34.  Téma dle vlastního výběru. Samozřejmě s relevancí k profesi učitele TV

Zápočtové termíny: řádný: 16. 5., I. opravný: 23. 5., II. opravný: 31. 5. 2022

Zápočtové požadavky:

        Účast na hospitacích a seminářích minimálně 80%   

        Seminární práce

    ;   Podrobné pokyny k Pedagociké praxi I. jsou uvedeny ve skriptech: FLEMR, L., DRAGOUNOVÁ, Z., KOTLÍK, K., PEŘINOVÁ, R., SUCHÝ, J., TILINGER, P.                  

        Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021, ISBN: 978-80-246-4988-7.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. dubna 2022 webmaster