informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

SEMINÁŘ HOSPITAČNÍ PRAXE VE ŠKOLE

Hospitační praxe představují kombinaci opakovaných kolektivních návštěv školských zařízení s následnými rozbory - semináři, věnovanými prezentaci výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů a to především z pohledu toho, kdo proces řídí, nikoliv z pohledu toho, kdo je řízen. Jde zde o podporu postupného přechodu myšlení našich studentů z pozice žáka do pozice učitele. Cílem hospitační praxe v je seznámit studenty s různými formami výchovného procesu ve školství.

Nároky na seminární práci jsou obdobné jako u hospitačních praxí ve sportu

 

TÉMATICKÉ OKRUHY PRO SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ ŠKOLNÍ tělesné výchovy

    1. Osobnost učitele
a) Hodnocení osobnosti učitele

-   vzhled    - vystupování    - vztah k žákům    - profesionalita chování

b) Pedagogické dovednosti učitele

-   vědomosti    - rozhodování    - činnosti    - pohybová úroveň    - příprava, plánování

c) Verbální projev učitele

-   použití spisovného jazyka, správné povelové techniky, názvosloví

-   způsob výkladu, slovních instrukcí (vhodnost, dopad na žáky)

-   stupeň navázané komunikace (počet sdělení třídě, skupině, jednotlivci)

-   práce s hlasem (síla, výška, intonace, tempo...)

-   poskytování zpětné vazby učitelem    - čas věnovaný slovním instrukcím

d) Nonverbální projev učitele

-   formy    - frekvence    - vhodnost použití    - reakce žáků na jednotlivé formy

e) Pracovní zatížení učitele

-   fyzické zatížení    - psychické zatížení    - zdraví učitele    - typ učitele

    2. Řízení vyučovacího procesu

a) Metodická úroveň učitele

-   chování a vystupování učitele

-   členění učiva do kroků z hlediska obtížnosti a předpokladů žáků

-   metodické pokyny při ukázce, opakování cvičení …

-   diferenciace učiva podle předpokladů žáka (rozdílnost v metodice postupu)

-   využití různých vyučovacích metod    - reakce učitele na proměnlivé podmínky

b) Organizace podmínek výuky

-   členění třídy do skupin    - pokyny k přesunům žáků, přípravě a úklidu nářadí a náčiní

-   celkové vystupování učitele (zásah včas, rozhodně, povědomí o skupinách, jednotlivcích)

-   samostatnost žáků (záchrana, dopomoc, tvořivost …)

c) Časové využití vyučovací doby (chronometráž)

-   čistý cvičební čas, pedagogicky využitý čas, ztrátový čas    - efektivita z hlediska obsahu

-   efektivita z hlediska řízení učitelem (čas výkladu, ukázky, organizace přesunu …)

-   efektivita z hlediska charakteru hodiny (nácvičná, výcviková, kontrolní …)

d) Hodnotící činnost učitele

-   formy hodnocení    - vliv na kvalitu výuky   - souvislost se vzdělávacím a výchovným působením

-   vhodnost a určení hodnocení    - rozdíl mezi kritérii a standardy    - objektivita hodnocení

-   sebeúcta žáka a hodnocení

e) Efektivita výuky

-   vhodnost cíle vyučovací jednotky    - návaznost činností, struktura hodiny

-   řazení a rozvoj jednotlivých pohybových schopností    - časové využití

-   fyziologické zatížení žáků

f) Využití cvičební plochy a vybavenosti

-   materiální zabezpečení hodiny    - vhodnost použitého materiálu a jeho množství

-   využití vybavení, prostoru, času  

-   velikost a čistota cvičební plochy, šaten, hygienického zázemí

    3. Obsah vyučovací jednotky

a) Výběr učiva

-   soulad s učebními osnovami    - poměr základního, rozšiřujícího či výběrového učiva

-   úměrnost vzhledem k pohybové úrovni žáků (% úspěšnosti)

-   úměrnost vzhledem k věku    - přitažlivost pro žáky

b) Diferenciace ve třídě

-   použité druhy diferenciace    - počet družstev, rozdíly v pohybové úrovni

-   rozdílné úkoly a postupy pro jednotlivá družstva    - práce vedoucích družstev, spolupráce žáků

c) Teoretické poznatky ve vyučovací jednotce

-   znalost názvosloví, pořadových cvičení    - uvědomělost přístupu žáků k pohybovým činnostem

-   množství, druh a způsob prezentace teoretických poznatků učitelem

-   zájem žáků o teoretické poznatky    - vysvětlení funkčního významu cvičení, zdravotní pokyny

d) Příprava učitele a výběr činností

-   cíle a úkoly vyučovací jednotky    - motivace žáků    - hodnocení žáků

-   použité pomůcky    - výklad, vysvětlení, ukázky, předchozí průprava

    4. Aktivita a motivace žáků

a) Výchovné působení učitele a aktivizace žáků

-   motivační podněty učitele (způsoby motivace, určení skupině, jednotlivci či třídě)

-   odlišnosti vzhledem k obsahu, struktuře hodiny, věku, počtu žáků

-   pokus o posuzovací škálu (hodnocení v krátkých intervalech)

-   výsledek motivace (vhodnost a dopad na žáky)

-   chování žáků (aktivita, spolupráce, sebekontrola)    - interakce mezi učitelem a žáky

b) Emocionalita a tvořivost v hodině

-   míra samostatnosti a tvořivosti žáků v porovnání s množstvím drilu

-   reakce žáků na samostatný úkol    - kázeň a efektivita při tvořivých činnostech

-   využití různých didaktických stylů

-   vhodnost obsahu, organizace, četnosti emocionálně laděných cviků, jejich řazení

c) Motivační působení učitele

-   způsoby motivace    - určení motivačních podnětů

-   reakce žáků    - atmosféra v hodině

d) Klima ve třídě

-   vztah učitele se žáky    - povzbuzování žáků    - zvyšování sebeúcty žáků

-   složení třídy, vztahy mezi žáky    - vzhled tělocvičny, učitele, žáků

e) Použití vyučovacích stylů, diferenciace

-   vhodnost užití vzhledem k věku, pohlaví, obsahu, části hodiny    - psychická odezva žáků

-   počet družstev, rozdíly v pohybové úrovni    - práce vedoucích družstev

5. Zatížení žáka

a) Fyziologické zatížení žáků

-   úměrnost věku, pohlaví, rozložení zatížení ve vyučovací jednotce

-   hodnoty tepové frekvence (práce se sporttesterem)

-   počty opakování jednotlivých cviků (rozdíly mezi dobrými a slabšími žáky)

-   rozdíly mezi počtem zadaným učitelem a skutečností

-   sledování vnějších znaků funkčního zatížení (pocení, zadýchání...)

-   křivka zátěže v průběhu hodiny

b) Psychické zatížení žáků

-   vhodnost zařazení činností do jednotlivých částí vyuč.jedn. vzhledem k věku, pohlaví, obsahu

-   emoční zatížení (pestrost činností, metod, použitého nářadí a náčiní, uspokojení z činnosti)

-   kognitivní zatížení (vhodnost zařazení, délka trvání)

-   volní zatížení (vhodnost zařazení, délka trvání)

c) Chronografická analýza vyučovací jednotky

-   chronografický záznam rozvoje motorických a psychických schopností

-   čistý cvičební čas (v částech i celé hodině)

-   trvání jednotlivých částí vyučovací jednotky    - obsah vyučovací jednotky

d) Pohybová úroveň, držení těla žáků

-   odhad % žáků s dobrým držením těla    - výběr cviků zaměřený na správné držení těla

-   pokyny učitele ke správnému držení těla    - pohybová úroveň ve vztahu k požadavkům osnov

-   rozdíly v držení těla a pohybové úrovni žáků

    6. Kázeň, bezpečnost v hodině TV

a) Bezpečnost

      -   pokyny k zajištění záchrany a dopomoci    - kontrola nářadí učitelem

-   počet žáků, kteří poskytují záchranu, jejich úroveň    - cvičební úbor žáků

-   další způsoby zajištění bezpečnosti před, v průběhu i po hodině

b) Kázeň v hodině

-   ruch a hlasitost projevu žáků    - nespolupráce s učitelem, spolužáky

-   nerespektování pokynů    - nebezpečné chování   - % nespolupracujících    - důvody nekázně

c) Rušivé chování žáků

-   komunikace se žáky     - příčiny spolupracujícího, odmítavého chování

-   zkušenosti žáků z výuky (frustrující, uspokojivé …)    - zábrana vzniku kázeňských problémů

-   učení žáků spolupráci

Převzato z: Tilinger, P. a kol. Pedagogické a odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2009.

 

Zápočtové požadavky:

  1. Účast na hospitacích a seminářích minimálně 80%

  2. Seminární práce

Podrobné pokyny k Pedagociké praxi I. jsou uvedeny ve skriptech Tilinger, P. a kol. Pedagogické a odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2009. V této publikaci jsou rovněž nezbytné materiály k dokumentaci a hodnocení praxe.

 Pozn.: při zpracování seminární práce nezapomínejte na formální náležitosti, včetně přehledu použité literatury; písmo: Times New Roman 12, řádkování 1,5. Doporučuji prostudovat osnovu pro zpracování odborného textu a dále ukázky zpracování seminárních prací.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. července 2020 webmaster