informace pro studenty UK FTVS
 
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  

 

 Odborná praxe tělovýchově I.
Odborná praxe studentů v tělovýchově je jednou ze základních forem výchovně vzdělávací činnosti a neoddělitelnou součástí přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků - trenérů, cvičitelů, sportovních instruktorů, kondičních specialistů, vědecky zaměřených jedinců... Cílem této praxe je upevňování vědomostí a dovedností studentů, osvojených předchozím studiem, a získávání nových vědomostí, dovedností a zkušeností na základě poznání práce a organizace činnosti v tělovýchově, na pozicích, pro které jsou studenti UK FTVS především připravováni.
Studenti působí jako praktikující tělovýchovní pedagogové (hospitace a vedení tréninku, vyučovacího či jiného tělovýchovného procesu) v různých tělovýchovných zařízeních jako jsou např. tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), občanská sdružení (Sokol, Orel, Pionýr apod.) či fitcentra, sportovní akademie apod. (tělovýchovné služby).
 
 

Vyhláška pro studenty III. r. TVS bc. denního studia

Součástí studijních požadavků III. ročníku oboru TVS bc. kombinované studium je absolvování odborné praxe ve sportovních klubech, nebo tělovýchovných zařízeních.

            Požadavky odborné praxe I. jsou v souladu se skripty TILINGER, P. a kol.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014 pro kombinované studium upraveny následujícím způsobem:

1.        zvolte si jedno z témat uvedených ve skriptech (str. 11 – 16)

2.        vypracujte projekt sledování

3.        individuálně absolvujte 6 hospitací různých sportovních odvětví (doporučuji zvolit si tréninkové jednotky různé výkonnosti, věku i pohlaví)

4.        z každé hospitace zpracujte hospitační záznam na předepsaný formulář (skripta str. 83) a dále „speciální“ dle Vámi zvoleného tématu

5.        výstupy ze sledování zpracujte do seminární práce v souladu s pokyny ve skriptech (str. 11 – 17)

6.        absolvujte návštěvu jednoho fitness nebo wellness centra

7.        zpracujte seminární práci k problematice fitness nebo wellness centra na jedno z témat uvedených na straně 18, rozsah seminární práce 1 až 3 strany A4

8.        všechny výše uvedené dokumenty odevzdejte nejpozději do konce zimního zkouškového období výhradně v tištěné formě na sekretariát KPPD (pí. Sloupová, tel.: 22017 2062)

         

V případě jakýchkoliv nejasností mne kontaktujte v konzultačních hodinách (pondělí 12:00 – 13:00 hod.), případně e-mailem (email@jirisuchy.cz).

 Podrobné pokyny pro odbornou praxi I. jsou uvedeny ve skriptech: TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014. V této publikaci jsou rovněž nezbytné materiály k dokumentaci a hodnocení praxe.

 

 

Vyhláška pro studenty III. r. TVS bc. kombinovaného studia

 Odborná praxe v tělovýchově II.

(PPPD033)

 

Součástí studijních požadavků III. ročníku oboru TVS bc. kombinované studium je absolvování odborné praxe (v tělovýchově) II.

Požadavky odborné praxe I. jsou v souladu se skripty TILINGER, P. a kol.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014 pro kombinované studium upraveny následujícím způsobem:

1.        podat nejpozději do konce listopadu (vždy však před nástupem na praxi) přihlášku na tuto praxi (příloha č. 13 a 14 skript) a stručný motivační dopis,

2.        zpracovat rámcový tréninkový plán pro Vámi vedenou tréninkovou skupinu,

3.        na úvod praxe absolvovat 4 až 8 náslechů na trénincích skupiny, kterou budete trénovat,

4.        pod vedením zkušeného trenéra vést 40 hodin (á 45 min.) tréninku,

5.        na každou tréninkovou jednotku zpracovat přípravu na předepsaný formulář (příloha č. 12 skript),

6.        po ukončení praxe odevzdat denní záznam (příloha č. 15 skript), nebo tréninkový deník a hodnocení studenta (příloha č. 16 skript),

7.        dokumenty uvedené v bodech 2 až 6 odevzdejte nejpozději do 31. března 2019 na sekretariát KPPD (pí. Sloupová, tel.: 22017 2062).

 

V případě jakýchkoliv nejasností mne kontaktujte v konzultačních hodinách (pondělí 12:00 – 13:00 hod.), případně e-mailem (email@jirisuchy.cz).

 

Podrobné pokyny pro odbornou praxi II. jsou uvedeny ve skriptech: TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014. V této publikaci jsou rovněž nezbytné materiály k dokumentaci a hodnocení praxe.

 Uvedené podmínky platí pro směr studia „obecný“ bakalář. V případě, že jste si vybrali některý ze směrů studia, pak pro přesné požadavky kontaktujte garanta Vašeho směru.

Povinnosti studentů na odborné praxi v tělovýchově II.
Základním předpokladem úspěšného absolvování praxe je aktivní přístup studenta k plnění úkolů vyplývajících z osobního plánu, zodpovědná práce a snaha dosáhnout optimálních výsledků.
1. Odborná praxe v tělovýchově I. je dotována 4 hodinami týdně, po dobu celého semestru. Student po celý semestr praktikuje tak, aby každý týden absolvoval právě 4 hodiny. Vzhledem ke specifice studia na UK FTVS je nutné akceptovat jako minimální počet týdnů, kdy je student aktivní 12 týdnů. Začne-li student jedním až dvěma týdny hospitací a potom teprve vede tělovýchovný proces, lze jako minimální zátěž přijmout  8 hodin hospitací a 40 hodin vedení tělovýchovného procesu.
2. Rozvrh, podle kterého student praktikuje a který odevzdal na sekretariát kabinetu, je závazným dokumentem. Veškeré změny rozvrhu musí být včas písemně oznámeny na sekretariátu KPP. Posluchač má nárok na uvolnění pouze z důvodů uváděných v zákoníku práce. Své absence omlouvá písemně na pracovišti, kde praktikuje a na KPP a dokládá je lékařským potvrzením nebo jiným dokumentem. Veškeré absence na praxi musí být včas registrovány na sekretariátu KPP. Pokud je absence jednorázová, projedná její doplnění s fakultním trenérem (cvičitelem...). Při dlouhodobější absenci, nebo jiných potížích (zranění, kurzy apod.), projedná student náhradu s učitelem kabinetu pedagogických praxí zodpovědným za příslušnou praxi. Zpravidla se praxe v takových zdůvodněných případech doplňuje hned po jejím skončení o příslušný počet absencí (pokud nepřesáhnou únosnou mez) nebo je nutné, aby student praxi opakoval.
3. Studenti jsou povinni dodržovat právní předpisy zařízení, organizační řád pracoviště a ostatní nařízení, která pro konkrétní instituci platí.
4. Studenti pro výuku používají cvičební úbor, sami demonstrují všechny dovednosti. Cvičence přebírají podle zvyklostí instituce.
5. V prvém týdnu praxe student vypracuje osobní plán na období praxe (tréninkový plán). V následujícím období z tohoto plánu vychází při tvorbě písemných příprav na vedení jednotlivých lekcí (hodin, tréninků...).
6. O plnění osobního pracovního plánu si posluchači vedou přehledný denní záznam odhospitovaných, odučených, rozborových hodin a dalších akcí, resp. činností s praxí souvisejících.
7. Studenti se na vedení hodin připravují písemně. Příprava musí obsahovat jasnou formulaci cíle a úkolů hodiny (tréninkové jednotky, cvičební hodiny...), dále potom obsah lekce, tzn. všechny cviky a činnosti, které budou do výuky zařazeny, metody a organizaci práce, způsob hodnocení splnění úkolů a cíle hodiny (tréninku...) ev. doplnění poznámkami fakultního trenéra (cvičitele...).
8. Pro umožnění lepšího kontaktu učitele řídícího praxi s praktikujícími studenty, jsou do programu zařazeny minimálně dva semináře (vždy po měsíci praxe). Cílem těchto seminářů jsou především průběžná kontrola aktivity studenta, včetně kontroly dokumentace, výměna zkušeností mezi studenty a umožnění případné korekce praxe. Studenti odevzdávají dokumentaci vždy den před seminářem (tato obsahuje osobní pracovní plán, tréninkový (pracovní) deník nebo Denní záznam, Hospitační záznamy, přípravy na lekce).
9. Student je povinen do 3 dnů po skončení praxe odevzdat na sekretariát kabinetu dokumentaci k absolvované praxi - osobní pracovní plán, hospitační záznamy, přípravy na hodiny (tréninkové lekce...), Denní záznam, Hodnocení studenta, Osobní hodnocení praxe, (případně i Přehled rozborových hodin).
10. Osobní hodnocení praxe by mělo obsahovat:
- hodnocení organizace praxe (hodnocení práce kabinetu - příprava praxe, organizační zajištění apod.)
- hodnocení výkonu fakultních učitelů, trenérů, cvičitelů...
- hodnocení vlastního výkonu (co se povedlo a co se nepovedlo, co bylo dobré a co bude potřeba zlepšit z oblasti řízení vyučovacího procesu, organizace práce, motivace svěřenců, udržení kázně, bezpečnosti...).
- přednosti a nedostatky v přípravě na vedení tělovýchovného procesu (hodnocení vlastní připravenosti - co šlo a co bylo s problémy).
- přínos praxe pro studenta (jeho vlastní odbornost, rozšíření škály postupů řešení apod.)
- rozbor pedagogicko-psychologického působení studenta na výchovu a motivaci svěřenců.
11. V případě problémů, které není student schopen sám řešit, např. nespokojenost s místem, kde praxe probíhá, je nutné, aby se spojil s učitelem kabinetu pedagogických praxí a projednal další postup (sekretariát tel. 2017 2062, vedoucí kabinetu 2017 2110, odborní asistenti 2017 2092, 2017 2091).

Převzato z: TILINGER, P. (vedoucí autorského kolektivu), FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J., VORÁLKOVÁ, J.: Odborné a pedagogické praxe v tělesné výchově, Praha: Karolinum, 2014

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. července 2020 webmaster