informace pro studenty UK FTVS
 
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.aktuality

vyučované předměty

studijní podklady

témata DP a bc. prací

výzkum, granty

curriculum vitae

publikace

zajímavé odkazy
  


aktuality

Seminář odborná praxe v tělovýchově I. (povinný předmět, III. TVS bc. TVS, ZS 0/4 Z, 3 kredity) 
Zápočtové termíny: 18. 1. 2019 - řádný termín, do 28. 1. 2019 - I. opravný termín, do 15. 2. 2019 - II. opravný termín.

Seminář pedagogické praxe I. (povinný předmět, III. TVS bc. TVS, LS 0/4 klasifikovaný Z , 3 kredity) 
Skupina, které jsem společně s M
gr. Polívkovou vedl v zimním semestru odborné praxe bude mít výuku ve středu dopoledne. Místa náslechů budou operativně upřesňována.
Úvodní náslech se uskuteční 27. 2. (20. 2. děkanské volno).
Do 5. 3. (12:30) odevzdejte paní Sloupové projekt Vaší seminární práce a výsledky (obecné i speciální) z prvního náslechu.
6. 3. seminář, kde budete prezentovat projekty Vašich seminárních prací a výsledky prvního sledování.

K otištění v časopise Frontiers of Physiology (impakt faktor: 3,394, třetí světově nejcitovanější časopis pro zátěžovou fyziologii) byl přijat článek: Martin Burtscher, Martin Niedermeier, Johannes Burtscher, Dominik Pesta, Jiri Suchy and Barbara Strasser: Preparation for Endurance Competitions at Altitude: Physiological, Psychological, Dietary and Coaching Aspects. A Narrative Review

Koncem roku 2016 vydalo nakladatelství Karolinum monografii: Jan Pecha, Josef Dovalil, Jiří Suchý: Význam soutežní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů (ISBN: 978-246-3380-0).
V uplynulých třech letech se nám s kolegy podařilo publikovat tři články v časopisech indexovaných (mj.) v databázi Scopus:
SUCHÝ, J. WAIC, M., The use of altitude training in sport – from antiquity to present day, Sport Science 10 Suppl. 1, 2017, p. 23-33.
Suchý, J., OPOČENSKÝ, J.
Usefulness of training camps at high altitude for well-trained adolescents, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 1, 2015, 13-20.
SEIDL, J., PUPIŠ, M., SUCHÝ, J. Specific vs. non specific performance tests in triathlon – swimming, Journal of Physical Education and Sport 2, 2015,  291-194.

V rámci postgraduálního doktorského studia rád povedu Vaší doktorskou práci, nejlépe pak v jednom z následujících tématických okruhů:
pobyt a trénink ve vyšší nadmořské výšce, limitní výkonnost - především u vytrvalostních sportů, aktuální témata sportovního tréninku.
Uvítám i Vaše vlastní témata a náměty, protože pro kvalitní disertační práci je vždy nutný entuziasmus a hluboké specializované znalosti a "správné" kontakty. V rámci případné spolupráce nabízím především vstřícnost, vlídné zacházení, ale samozřejmě také pomoc s přípravou publikací.
V současné době s potěšením vedu disertační práce těchto doktorandů:
Mgr. Jana Busty (téma: Vliv kondičních schopností na výkonnost ve vodním slalomu kategorie C1, konzultant: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.)
Mgr. Jakuba Opočenského (téma: srovnání tréninkového procesu a výkonnosti v běhu na lyžích v Norsku a ČR)
Mgr. Jitky Polívkové (téma: Využití hyperoxie pro zvýšení limitní výkonnosti na příkladu florbalu, konzultant: PhDr. Radek Vobr, Ph.D.)
Mgr. Tomáše Korbeláře (téma: Ladění formy ve vytrvalostních sportech s využitím hypoxických komor, konzultantka: MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.)

Gratuluji k úspěšnému ukončení postgraduálního doktorského studia:
Mgr. Janu Pernicovi, který obhájil disertační práci na téma: "Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii", konzultant: PhDr. et PhDr., PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., et   Ph.D., MBA.
Mgr. Janu Pechovi
, který obhájil disertační práci na
téma: "Soutěžní úspěšnost ve výkonnostním vývoji tenistů", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
Mgr. Adéle Boudíkové,
která obhájila disertační práci na téma: "Vliv vyšší nadmořské výšky na střelbu v biatlonu", školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

 

 

 

 

             

 

 

 

                                                               vytvořeno v únoru 2004,  poslední aktualizace: 16. ledna 2019 webmaster